COVID-19 Bulletin »


Sino ang Kasama sa Priority Group A3

Published: May 20, 2021 11:00 AM   |   Updated: June 10, 2021 07:52 PMPAALALA:  
TULOY PA RIN ANG PRE-REGISTRATION PARA SA SAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION PROGRAM PARA SA SENIOR CITIZENS (GROUP A2) AT MAY CONTROLLED COMORBIDITIES (GROUP A3)
(For FIRST DOSE only) 

TANONG: Sino ang kasama sa Priority Eligible Group A3?
SAGOT: Kasama rito ang mga edad 18-59 taong gulang na may kalmadong karamdaman (controlled comorbidity) 
Ang mga may controlled comorbidity ay mga taong:
- kasalukuyang walang sintomas
- may stable na vital signs
- walang atake ng karamdaman, hindi kinakailangang ma-admit sa ospital o magpalit ng gamot sa huling tatlong buwan
- kasalukuyang hindi naka-admit sa ospital
Ang mga uunahing mabakunahan na Priority Eligible Group A3 ay ang mga may sumusunod na controlled comorbidity:
- chronic respiratory disease o matagal nang sakit sa baga gaya ng hika/asthma, tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease, chronic bronchitis
- hypertension o high blood
- sakit sa puso 
- chronic kidney disease o matagal nang sakit sa bato
- cerebrovascular disease o sakit sa ugat sa utak tulad ng na-stroke
- cancer o malignancy
- diabetes
- obesity o malubhang katabaan
- chronic liver disease o matagal nang sakit sa atay gaya ng Hepatitis cirrhosis, non-alcoholic fatty liver disease
- neurologic disease o sakit sa utak o sa ugat sa katawan gaya ng dementia, Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, epilepsy at seizures, Bell's palsy, Guillan-Barre Syndrome o acute spinal cord injury
- immunodeficiency state o may mahinang immune system nang dahil sa sakit gaya ng genetic, secondary o acquired immunodeficiencies, HIV, solid organ transplant patients
- Sickle cell disease, Thalassemia, Down Syndrome
Sa araw ng pagbabakuna, ang mga kabilang sa GROUP A3 ay kailangang magdala ng alinman sa mga sumusunod na patunay o proof of comorbidity na inissue sa loob ng 18 buwan:
-  Medical certificate mula sa attending physician o doktor
-  Reseta ng gamot 
-  Hospital records gaya ng discharge summary at medical abstract
- Surgical records at pathology reports
Kailangan ng Medical Clearance bago mabakunahan ang mga sumusunod:
a. Autoimmune disease
b. HIV
c. Cancer/ Malignancy
d. Transplant Patients
e. Undergoing steroid treatment
f. Patients with poor prognosis/ Bed-ridden patients