#ANNOUNCEMENT-UPDATE # APRIL 20, 2021WOMEN'S MONTH CELEBRATIONKaisa ang Lungsod San Jose sa pagkilala sa ating mga kababaihan. 

Happy International Women's Day!